Firmaoplysninger

Pairy ApS
Jyllingevej 52A
2720 Vanløse
CVR: 38680269
Mail: [email protected]

 

Generelt

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle salg af Pairy ApS ydelser, herunder men ikke begrænset til udvikling og implementering af it-løsninger, IT-ydelser i forbindelse med service og support, vedligeholdelse af software og it-løsninger, konsulentydelser samt licensering af software, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret skriftligt, og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser. Der differentieres i disse betingelser mellem standard integrationer, som er integrationer der leveres ud af boksen fra Pairys integrationsbibliotek og skræddersyede integrationer, der udvikles efter kundens behov. En opdateret liste over standardintegrationers indhold kan altid findes på funktioner.

 

Betaling

Pairy ApS trækker penge 1 måned efter din integration er oprettet og opsat. Beløbet der trækkes svarer til den pakke kunden er på jf. vores prisside. Alle beløb er i danske kroner og er eksklusiv 25% moms. Pairy ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at Pairy ApS ikke har adgang til fulde data for betalingskort o.lign.

 

Levering

Leveringstiden kan variere afhængig af om der ønskes en skræddersyet integration eller ej. Er der tale om en standardintegration, vil du oftest kunne komme i gang inden for ganske for minutter, medmindre der kræves assistance til opsætning. Ved skræddersyede integrationer modtager kunden en estimeret leveringsdato. Leveringstiden kan være længere i sommerperioden samt i slutningen af december. Pairy bestræber sig på altid at informere kunden om forsinket levering samt årsagen til denne. Som kunde kan du altid tage kontakt til vores support på [email protected] og få oplyst status på din levering.

 

Fortrydelse og reklamation

Der gives ikke fortrydelsesret på digitale tjenesteydelser, hvorfor dit køb ikke kan refunderes. Du har på digitale tjenesteydelser ikke 2 års reklamationsret. I stedet kan du få udbedret eventuelle mangler ved ydelsen, der kan pålægges ydelsens beskaffenhed. Såfremt manglen er opstået efter levering eller er grundet egne forhold eller eksterne forhold, som Pairy ikke har forårsaget, kan der ikke påberåbes krav om udbedring af mangler. Mangler kan kun påråbes ved køb af skræddersyede integrationer og ikke standardintegrationer. Medmindre andet er særskilt aftalt, skal Kunden straks efter at have modtaget en ydelse fra Leverandøren foretage kontrol af, om ydelsen er kontraktmæssig. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere over for Leverandøren med angivelse af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Kunden kan alene gøre mangelkrav, uanset art, gældende i indtil en måned efter leveringstidspunktet for en ydelse.

 

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges med virkning fra indeværende afregningsperiode + 1 måned. Opsigelsen skal rettes til [email protected]. Det påhviler til enhver tid Kunden at kunne dokumentere opsigelsen.

 

Ejendomsforhold

Alle integrationer og ydelser leveret ejes udelukkende af Pairy. Kunden lejer sig ved betaling til en ikke eksklusiv brugsret af produktet og vil aldrig få adgang til kildekode mv. i forbindelse med køb.

 

Erstatning

Stk. 1.

Leverandøren er, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger til reetablering heraf.

Stk. 2.

Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af, at tredjemand, fx en hacker, får adgang til Kundens data eller en del heraf, medmindre tredjemands adgang er et resultat af Leverandørens groft uagtsomme eller forsættelig handling eller undladelse.

Stk. 3.

Kunden kan ikke under nogen omstændigheder kræve erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag af Leverandøren, der samlet overstiger (i) 50 % af den samlede faktiske betaling foretaget af Kunden for den ydelse, hvorpå kravet baseres, eller (ii) i tilfælde af løbende ydelser 50 % den faktiske betaling foretaget af Kunden indenfor det sidste (løbende) år for den ydelse, hvorpå kravet baseres. Dette maksimum gælder aftale for aftale (idet betalinger i henhold til en anden aftale ikke medregnes) som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold, der i aftalens løbetid måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag. Uanset graden af uagtsomhed og uanset om der foreligger brud på eventuelle garantier fra Leverandørens side.

 

Force majeure

Stk. 1.

Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden i tilfælde af force majeure, og parternes forpligtelser i henhold til Aftalen suspenderes indtil force majeurebegivenheden er ophørt, idet parterne frit kan annullere aftalen helt eller delvist, hvis force majeure-begivenheden ikke er ophørt 60 Arbejdsdage efter, at en part har påberåbt sig den. Ved force majeure forstås forhold, der ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til krig, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, ulovlige arbejdsnedlæggelser og lockouts, vareknaphed, længerevarende nedbrud af offentlige datanet eller elforsyningen, import og eksportrestriktioner og edb-vira.

Stk. 2.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage som force majeurebegivenheden varer.

 

Data

Al data der genereres i forbindelse med brugen af Pairy behandles fortroligt. Dataen kan kun videregives til tredjemand hvis dataen er offentligt tilgængelig, hvis den er modtaget i ikke fortrolig sammenhæng samt i forbindelse med myndighedskrav eller gældende lovgivning.

Dataen kan imidlertid bruges af Pairy til udarbejdelse af statistikker og levering af premium-funktioner. Denne indsamling af data kan benyttes, distribueres og sælges af Pairy uden godtgørelse af kunden. Data brugt til disse formål vil altid være anonym og vil aldrig kunne bruges på en sådan måde, at det individuelt kan identificeres hvorfra informationen stammer.

 

Priser

Stk 1. Pairy har ret til med 1 måneds varsel at hæve sine generelle servicepriser. Hævning af pris kan ikke ske med bagudrettet kraft.

 

Opdateringer og ændringer

De gældende betingelser er altid tilgængelige på Pairy.dk og kan uden videre notifikation ændres og/eller opdateres. Fortsat brug af Pairy efter opdateringer og/eller ændringer betragtes som accept heraf.

 

November, 2022

Hjælp
Resultater
Kontakt os

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Tak for din henvendelse.
  Beskeden er nu sendt.
  Vi vil vende tilbage hurtigst muligt