Priser

Firmaoplysninger

Pairy ApS

Dronning Olgas Vej 41

2000 Frederiksberg

CVR: 38680269

Mail: info@pairy.dk

 

Generelt

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle salg af Pairy ApS ydelser, herunder men ikke begrænset til udvikling og implementering af it-løsninger, IT-ydelser i forbindelse med service og support, vedligeholdelse af software og it-løsninger, konsulentydelser samt licensering af software, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret skriftligt, og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser. Der differentieres i disse betingelser mellem standard integrationer, som er integrationer der leveres ud af boksen fra Pairys integrationsbibliotek og skræddersyede integrationer, der udvikles efter kundens behov. En opdateret liste over standardintegrationers indhold kan altid findes på https://pairy.dk/funktioner/.

 

Betaling

Fra oprettelse af integrationen går der 30 dage før vi trækker penge på dit kort. Pairy ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

Levering

Ved standardintegrationer vil du efter oprettelse modtage en mail med login til Pairy. Her vil du selv kunne opsætte integrationen. Løber du ind i problemer kan du altid skrive på chatten eller support@pairy.dk og få hjælp.Er der tale om en skræddersyet integration vil leveringstiden variere alt efter hvilke behov der er til integrationen. Efter bestilling af en skræddersyet integration vil du blive kontaktet af en Pairy-medarbejder, der vil anmode om logins til dine systemer, samt få afklaret de konkrete behov for integrationen. Herefter gives en estimeret leveringsdato for integrationen. Pairy bestræber sig på altid at informere kunden om forsinket levering samt årsagen til denne. Som kunde kan du altid tage kontakt til vores support på support@pairy.dk og få oplyst status på din levering.

 

Fortrydelse og reklamation standard integrationer

De første 30 dage fra køb er en såkaldt prøveperiode. Du kan i den periode kvit og frit fortryde købet og meddele os herom. Såfremt du fortryder indenfor 30 dage vil du ikke blive opkrævet noget.  

 

Fortrydelse og reklamation skræddersyet integrationer

Ved skræddersyet integrationer har du ikke fortrydelsesret eller prøveperiode. Du har på digitale tjenesteydelser ikke 2 års reklamationsret. I stedet kan du få udbedret eventuelle mangler ved ydelsen, der kan pålægges ydelsens beskaffenhed. Såfremt manglen er opstået efter levering eller er grundet egne forhold eller eksterne forhold, som Pairy ikke har foråsaget kan der ikke påråbes sig udbedring af mangler. Mangler kan kun påråbes ved køb af skræddersyede integrationer og ikke standardintegrationer. Medmindre andet er særskilt aftalt, skal Kunden straks efter at have modtaget en ydelse fra Leverandøren foretage kontrol af, om ydelsen er kontraktmæssig. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere over for Leverandøren med angivelse af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Kunden kan alene gøre mangelskrav, uanset art, gældende i indtil en måned efter leveringstidspunktet for en ydelse.

 

Ejendomsforhold

Alle integrationer og ydelser leveret ejes udelukkende af Pairy. Kunden lejer sig ved betaling til en ikke eksklusiv brugsret af produktet og vil aldrig få adgang til kildekode mv. i forbindelse med køb.

 

Erstatning

Stk. 1.

Leverandøren er, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger til reetablering heraf.

 

Stk. 2.

Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af, at tredjemand, fx en hacker, får adgang til Kundens data eller en del heraf, medmindre tredjemands adgang er et resultat af Leverandørens groft uagtsomme eller forsættelig handling eller undladelse.

 

Stk. 3.

Kunden kan ikke under nogen omstændigheder kræve erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag af Leverandøren, der samlet overstiger (i) 50 % af den samlede faktiske betaling foretaget af Kunden for den ydelse, hvorpå kravet baseres, eller (ii) i tilfælde af løbende ydelser 50 % den faktiske betaling foretaget af Kunden indenfor det sidste (løbende) år for den ydelse, hvorpå kravet baseres. Dette maksimum gælder aftale for aftale (idet betalinger i henhold til en anden aftale ikke medregnes) som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold, der i aftalens løbetid måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag. Uanset graden af uagtsomhed og uanset om der foreligger brud på eventuelle garantier fra Leverandørens side.

 

Force majeure

Stk. 1.

Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden i tilfælde af force majeure, og parternes forpligtelser i henhold til Aftalen suspenderes indtil force majeurebegivenheden er ophørt, idet parterne frit kan annullere aftalen helt eller delvist, hvis force majeure-begivenheden ikke er ophørt 60 Arbejdsdage efter, at en part har påberåbt sig den. Ved force majeure forstås forhold, der ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til krig, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, ulovlige arbejdsnedlæggelser og lockouts, vareknaphed, længerevarende nedbrud af offentlige datanet eller elforsyningen, import og eksportrestriktioner og edb-vira.

 

Stk. 2.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage som force majeurebegivenheden varer.