Firmaoplysninger

Pairy ApS
Jyllingevej 52A
2720 Vanløse
CVR: 38680269
Mail: [email protected]

1. Anvendelse

Stk. 1. Disse generelle forretningsbetingelser gælder for ethvert retsforhold mellem Pairy ApS og kunden, herunder men ikke begrænset til, udvikling og implementering af it-løsninger, websites, ydelser i forbindelse med service og support, vedligeholdelse af software og it-løsninger, konsulentydelser samt licensering af software, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret skriftligt, og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser.

2. Definitioner

Stk. 1. Hvor andet ikke er anført eller fremgår af sammenhængen, skal nedenfor opregnede definitioner finde anvendelse i disse generelle forretningsbetingelser og andre aftaler med Leverandøren:

”Aftalen” betyder den konkrete aftale mellem Kunden og Leverandøren om levering af Leverandørens ydelser, fx en udviklingsaftale, eller en konsulentaftale, inklusiv disse generelle forretningsbetingelser, der indgår som en integreret del af Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt;

”Arbejdsdag” betyder mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag;

”Kunden” betyder Leverandørens aftalepart i henhold en aftale; og

”Løsningen” betyder den it-løsning, software mv., der er omhandlet i Aftalen.

3. Betaling

Betaling af ydelsen foregår via faktura og aftales nærmere i det individuelle aftalegrundlag forud for opgavens begyndelse.

4. Kundens forhold

Kundens medvirken

Stk. 1. Med henblik på at forestå kontakten til Leverandøren skal Kunden udpege en eller flere person(er) til hvem enhver henvendelse vedrørende ethvert forhold omhandlet af aftalen kan rettes. I forholdet mellem Kunden og Leverandøren udgør udpegelsen en fuldmagt i henhold til aftalelovens § 13, hvorefter en af Kunden udpeget person kan indgå bindende aftaler på Kundens vegne i ethvert forhold omhandlet af aftalen. Kunden er berettiget til når som helst ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at udpege en eller flere ny(e) kontaktperson(er).
Stk. 2.

Kunden er forpligtet til at stille sådanne oplysninger og sådant materiale til Leverandørens rådighed, som Leverandøren rimeligvis skønner nødvendigt til levering af de aftalte ydelser.
Stk. 3. Leverandøren har ret til at anvende ressourcer hos Kunden, herunder medarbejdere, i det omfang Leverandøren rimeligvis skønner, at dette er nødvendigt til udførelse og levering af den aftalte ydelse.

Stk. 4. Kunden er forpligtet til, på opfordring af Leverandøren, at deltage aktivt og loyalt i gennemførsel og test af Leverandørens ydelser.

Stk. 5. Såfremt Leverandøren, som led i leveringen af ydelser, fysisk opholder sig hos Kunden, er Kunden forpligtet til vederlagsfrit at stille faciliteter til Leverandørens rådighed, som er passende henset til de konkrete omstændigheder, fx adgang til trådløst netværk ved kortere ophold eller adgang til almindelige kontorfaciliteter ved længere ophold.

Kundens systemer

Stk. 6. Det er en grundlæggende forudsætning for Leverandørens levering af ydelser, at Kundens systemer har de tekniske specifikationer, som måtte være angivet i Aftalen eller et bilag hertil.

Stk. 7.Kunden skal løbende opretholde et testmiljø, og Leverandøren kan løbende stille rimelige krav hertil, herunder krav om ændringer.

Stk. 8. Kunden skal på Leverandørens forlangende stille sikker fjernadgang til rådighed for Leverandørens support og/eller vedligeholdelse, fx via VPN.

Tredjepartssoftware

Stk. 9. Kunden er forpligtet til efter påkrav fra Leverandøren at opdatere tredjepartssoftware, der indgår i Kundens systemer og IT-miljø. Opdateringen sker for Kundens egen regning og skal gennemføres indenfor rimelig tid.

Back up

Stk. 10. Kunden er forpligtet til selv at foretage back up af løsninger, software, mv., som Leverandøren udvikler, supporterer og/eller vedligeholder. Leverandøren er uden ansvar for skader, som Kunden måtte lide, og som kunne være undgået, hvis Kunden havde foretaget implementeret forsvarlige back up rutiner.

5. Levering

Leveringstiden vil variere afhængig af integrationens omfang. Dette aftales nærmere i forløbets opstart.

6. Fortrydelse og reklamation

Der gives ikke fortrydelsesret på digitale tjenesteydelser, hvorfor dit køb ikke kan refunderes. Du har på digitale tjenesteydelser ikke 2 års reklamationsret. I stedet kan du få udbedret eventuelle mangler ved ydelsen, der kan pålægges ydelsens beskaffenhed. Såfremt manglen er opstået efter levering eller er grundet egne forhold eller eksterne forhold, som Pairy ikke har foråsaget kan der ikke påråbes sig udbedring af mangler. Mangler kan kun påråbes ved køb af skræddersyede integrationer og ikke standardintegrationer. Medmindre andet er særskilt aftalt, skal Kunden straks efter at have modtaget en ydelse fra Leverandøren foretage kontrol af, om ydelsen er kontraktmæssig. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere over for Leverandøren med angivelse af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Kunden kan alene gøre mangelskrav, uanset art, gældende i indtil en måned efter leveringstidspunktet for en ydelse.

7. Force majeure

Stk. 1. Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden i tilfælde af force majeure, og parternes forpligtelser i henhold til Aftalen suspenderes indtil force majeurebegivenheden er ophørt, idet parterne frit kan annullere aftalen helt eller delvist, hvis force majeure-begivenheden ikke er ophørt 60 Arbejdsdage efter, at en part har påberåbt sig den. Ved force majeure forstås forhold, der ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til krig, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, ulovlige arbejdsnedlæggelser og lockouts, vareknaphed, længerevarende nedbrud af offentlige datanet eller elforsyningen, import og eksportrestriktioner og edb-vira.

Stk. 2. Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage som force majeurebegivenheden varer.

8. Erstatning

Stk. 1. Leverandøren er, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger til reetablering heraf.

Stk. 2. Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af, at tredjemand, fx en hacker, får adgang til Kundens data eller en del heraf, medmindre tredjemands adgang er et resultat af Leverandørens groft uagtsomme eller forsættelig handling eller undladelse.

Stk. 3. Kunden kan ikke under nogen omstændigheder kræve erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag af Leverandøren, der samlet overstiger (i) 50 % den samlede faktiske betaling foretaget af Kunden for den ydelse, hvorpå kravet baseres, eller (ii) i tilfælde af løbende ydelser 50 % den faktiske betaling foretaget af Kunden indenfor det sidste (løbende) år for den ydelse, hvorpå kravet baseres. Dette maksimum gælder aftale for aftale (idet betalinger i henhold til en anden aftale ikke medregnes) som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold, der i aftalens løbetid måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset graden af uagtsomhed og uanset om der foreligger brud på eventuelle garantier fra Leverandørens side.

9. Rettigheder

Stk. 1. Kunden erhverver sig i forbindelse med aftalen brugsret til det udviklede programmel. Ejendomsretten indehaves af leverandøren. Brugsretten er begrænset til Kundens egen erhvervsmæssige brug.

Stk. 2. Hvis Kunden eller tredjemand foretager ændringer eller indgreb i Leverandørens ydelser, herunder software, bortfalder alle Leverandørens forpligtelser uden varsel, herunder eventuelle garantiforpligtelser. Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne ændringer eller indgreb.

Stk. 3. Kunden har ikke ret til at videregive, videresælge, udleje, udlåne eller på anden måde distribuere brugsretten til tredjemand.

Stk. 4. Kundens har brugsret til det udviklede programmel så længe der betales den månedlige ydelse.

 

10. Tavshedspligt

Stk. 1. Leverandøren og Kunden skal iagttage tavshed vedrørende fortrolige forhold om hinanden. Denne forpligtelse gælder også efter aftalens ophør.

Stk. 2. Leverandøren kan anvende Kunden som reference både som case på enterprise.pairy.dk og til nye potentielle kunder.

11. Data

Al data der genereres i forbindelse med brugen af Pairy behandles fortroligt. Dataen kan kun videregives til tredjemand hvis dataen er offentligt tilgængelig, hvis den er modtaget i ikke fortrolig sammenhæng samt i forbindelse med myndighedskrav eller gældende lovgivning.

12. Priser

Stk 1. Pairy har ret til med 1 måneds varsel at hæve sine generelle servicepriser. Hævning af pris kan ikke ske på igangværende fastprisaftaler (såfremt scope ikke ændrer sig) og ej heller med bagudrettet kraft.

Stk 2. Pairy regulerer hvert år (1. januar) priserne efter nettoprisindekset. Det er aftalt, at der som minimum sker prisregulering med 1,5 % årligt pr. 1. januar.

Hjælp
Resultater
Kontakt os

  Dit navn (valgfrit)

  Din E-mail

  Din besked

  Vedhæft fil

  Tak for din henvendelse.
  Beskeden er nu sendt.
  Vi vil vende tilbage hurtigst muligt